LÁVKA PRO PĚŠÍ U KONGRESOVÉHO CENTRA

LÁVKA PRO PĚŠÍ U KONGRESOVÉHO CENTRA Lávka - železobetonová monolitická konstrukce, mostovka izolována těžkými lepenkovými pásy, pochozí vrstva zhotovena z litého asfaltu. Byla konstatována rozsáhlá degradace NK lávky obzvláště v prostoru říms. Tyto římsy vyka-zovaly až 90 % plošných poruch. Po konzultaci se zástupcem investora TSK a projektantem TOP CON, byla navržena sanace NK říms tak, že tyto byly zesíleny přidáním výztuže s následným doplněním betonu. Povrch mostovky z LA byl snesen včetně izolace a vyrovnávací betonové vrstvy. Na místo toho byla zhotovena nová vyrovnávací vrstva, která byla impregnována systémem nátěru do čerstvého betonu a prakticky ihned poté se přistoupilo k aplikaci pochozí izolační stěr-ky z materiálu Sika Elastomastic TF. Vodorovný povrch říms byl ošetřen epoxidovým nátěrem Sikafloor 363 Elastic a na ostatní plochy sanované konstrukce byl nanesen ochranný hydrofobizační a antikarbonatační, elastický nátěr Sikagard 550 W Elastic.

LÁVKA PRO PĚŠÍ U KONGRESOVÉHO CENTRA LÁVKA PRO PĚŠÍ U KONGRESOVÉHO CENTRA LÁVKA PRO PĚŠÍ U KONGRESOVÉHO CENTRA