REKONSTRUKCE MOSTU PŘES UL. CHODOVSKÁ NA JIŽNÍ SPOJCE - SANACE SVODIDLOVÉ ZÍDKY

V roce 1998 provedla společnost BETOSAN a.s. v rámci celkové opravy vozovkových souvrství a mostních konstrukcí na Jižní spojce v Praze - sanační práce na vrchní stavbě třech mostních objektů. Práce byly provedeny pro objednatele PSVS a uvedenou akci investorsky zajišťovala a dozorovala TSK - Praha.

Z uvedených obrazových dokumentů je patrný rozsah poruch železobetonové konstukce svodidlové zídky, způso-bených nedostatečným krytím výztuže. Stav po otryskání konstrukce WP -1000 bar a následném dosekání obnažené armatury malou bourací technikou ( HILTI 104 ). Dále po odstranění koroze na ocelové výztuži pomocí opískování a apli-kací dvou vrstev materiálu Sika Monotop 601 jako ochrany ocelové výztuže proti korozi.

V místech poruch po odstraněném zdegradovaném betonu byla provedena reprofilace materiálem Permapatch. Pro zkvalitnění práce na opravované konstrukci svodidlové zídky byla v celé ploše provedena sjednocující stěrka materiálem Permapatch. Jako finální úprava byla konstrukce ošetřena dvojnásobným ochranným nátěrem Sikagard 550 W Elastic s výrazným hydrofobizačním a antikarbonatačním účinkem.

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES UL. CHODOVSKÁ NA JIŽNÍ SPOJCE - SANACE SVODIDLOVÉ ZÍDKYREKONSTRUKCE MOSTU PŘES UL. CHODOVSKÁ NA JIŽNÍ SPOJCE - SANACE SVODIDLOVÉ ZÍDKYREKONSTRUKCE MOSTU PŘES UL. CHODOVSKÁ NA JIŽNÍ SPOJCE - SANACE SVODIDLOVÉ ZÍDKY